Gépészet

A gépészet alapismeretnek a műszaki rajz témakörben közép és emelt szintű érettségi vizsga írásbeli, szóbeli fejezeteit az alábbiakban lehet elolvasni.

Műszaki rajz

Mutassa be a szerkesztő rajzolás alapjait (rajzlap méretek, vonalfajták, vonal vastagságok, feliratmező, szabványírás jellemzői). Ismertesse és vázlattal mutassa be a méretmegadás négy alapelemét és azok jellemzőit. Ismertesse a méretszámok előtt használatos jeleket és rajzoljon példákat az alkalmazásukra. Ismertesse a méretarányokat. Ismertesse a síkmértani szerkesztéseket. Végezzen műveleteket sík elemekkel (szerkesztéssel és derékszögű vonalzókkal való rajzolással). Mutassa be a csavarvonal szerkesztését és az evolvens származtatását. 
 
Végezzen műveleteket síkelemekkel (szerkesztéssel és derékszögű vonalzókkal való rajzolással). Szerkesszen szabályos 3, 4, 5, 6, stb. szöget. Definiálja az ellipszist, parabolát, hiperbolát, mint mértani helyet, magyarázza el szerkesztésük módját. Szerkesszen ellipszist. Szerkessze meg a kosárgörbét. Mutassa be az evolvens származtatását, szerkesztését. Készítse el lemeztárgy szerkesztett rajzát, lássa el mérethálózattal. műszaki rajz gépészet
 
Rajzvázlatok készítése során alkalmazza helyesen a térmértani alapfogalmakat. Sorolja fel a térelemek fajtáit. Ismertesse a térmértan alaptételeit illeszkedés, merőlegesség, párhuzamosság, kitérő, helyzet, metszés. Sorolja fel sík- és a térmértan közös alapfogalmait. Osztályozza a síklapú és görbelapú testeket, ábrázolja ezeket. Mutassa be a forgástesteket (egyenes körhenger, kúp, gömb, tórusz) és magyarázza el származtatásukat. Készítsen szerkesztett ábrákat. Mutassa be az egyszerűbb síklapú testeket (hasábok, gúla), és magyarázza el származtatásukat.
 
Mutassa be a merőleges vetítést. Értelmezze az európai és az amerikai vetítést. Ismertesse az egy és két képsíkos ábrázolást, a három képsíkos képsíkrendszer felépítését. Mutassa be a térelemeket (pont, egyenes, sík) és ábrázolásukat. Ábrázoljon egyszerű csonkított hasábot három képsíkban és mutassa be a nézetrendet hat nézettel. Mutassa be a három képsíkon a sík és egyenes döféspontjának, síkok metszésvonalának, profilegyenesnek, vetítő síknak, profilsíknak az ábrázolását. Vázolja fel egy mértani test megadott axonometrikus ábrájáról a vetületeit. Készítsen szerkesztett ábrákat. műszaki rajz gépészet
 
Ismertesse a vetületi ábrázolás fajtáit. Hasonlítsa össze a középpontos-, a ferde- és a merőleges vetítés lényegét. Ismertesse a térnegyedek, térnyolcadok fogalmát és mutassa be ezek értelmezését. Ábrázoljon térelemeket képsíkon pont, különböző helyzetű egyenesek, kölcsönös helyzetű egyenesek. Szerkessze meg egy általános helyzetű egyenes valódi hosszát. Definiálja és ábrázolja a különleges helyzetű
egyeneseket (vetítő egyenes, profilegyenes). Mutassa be az egyenesek kölcsönös helyzetét Határozza meg a vetítősík és a nyomvonal fogalmát, mutassa be ezt a képsík rendszerben. Ábrázoljon általános helyzetű síkot a képsík rendszerben. Keresse meg mértani testek felületén a fedő pontokat és a fedő egyeneseket, magyarázza el ezek jelentőségét a láthatóság megszerkesztésében. Mutassa be a három képsíkon a sík és egyenes döféspontjának, síkok metszésvonalának, profilegyenesnek, vetítő síknak, profilsíknak az ábrázolását. Magyarázza el a segédképsík felvételének szükségességét és okát.
 
Mutassa be a perspektivikus ábrázolást. Mutasson be rajzvázlattal izometrikus, dimetrikus, frontális axonometriában ábrázolt egyszerű mértani testet (pl. hasáb). Mértani test vetületi ábráiról készítsen axonometrikus szabadkézi vázlatot. Szerkessze meg adott vetületek alapján egyszerű csonkolt szögletes test axonometrikus képét. Készítsen szerkesztett ábrákat. Szerkesszen egyszerűbb síklapú testről egypontos és kétpontos perspektivikus képet. Szerkesszen izometrikus, dimetrikus vagy frontális axonometriában ábrázolt összetett mértani testeket. Szerkessze meg egyszerű, tengelyszerű gépalkatrész axonometrikus képét izometrikus axonometriában. műszaki rajz gépészet
 
Határozza meg a beforgatás és a leforgatás szerepét a síkmetszéskor keletkező metszetidomok valódi nagyságának meghatározásában. Ismertesse vázlatokkal a síkmetszések alapeseteit hasábok és gúlák esetében. Sorolja fel, hogy milyen metszetidomok keletkezhetnek henger és kúp síkmetszése esetén. Mutassa be a síkkal metszett egyszerű mértani testek palástkiterítésének módszerét. Készítsen szerkesztett ábrákat. Szerkessze meg a vetítő síkkal képzett jellegzetes metszetidomokat síklapú testek (hasábok, gúlák) esetében. Definiálja a metszetidom valódi nagyságát és szerkessze meg (rotáció, transzformáció). Magyarázza el általános helyzetű síkkal való metszés szerkesztésének módját.
 
Határozza meg az áthatás fogalmát. Sorolja fel, milyen kombinációban fordulnak elő síklapú és forgástestek közötti áthatások. Ismertesse a síklapú és forgástestek áthatás szerkesztésének menetét. Vázolja fel közös tengelyvonalú és egymást merőlegesen metsző tengelyvonalú, henger-henger, kúphenger esetén keletkező jellegzetes áthatási vonalakat. Készítsen szerkesztett ábrákat. Osztályozza az áthatásokat. Szerkessze meg síklapú testek áthatásait a láthatóság megállapításával együtt. Ismertesse a síklapú és forgástest Áthatás szerkesztésének menetét. Szerkessze meg sík- és görbelapú testek áthatásait: hasáb-kúp, henger-gúla stb. esetében. Sorolja fel, hogy áthatáskor milyen viszonyban lehetnek a forgásfelületek tengelyhelyzetük szerint. Végezze el merőlegesen metsződő helyzetű görbelapú testek áthatás szerkesztését szeletelő módszerre, henger-kúp, henger-henger, kúp-gömb esetében. Szerkessze meg az áthatásokat segédgömbös módszerrel, hasáb-henger/gömb esetében. műszaki rajz gépészet
 
 
https://docplayer.hu/15805314-Gepeszeti-alapismeretek-erettsegi-vizsga-i-reszletes-kovetelmenyek.html
 
 
 
 
 
 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.