Fizika

A fizika érettségi írásbeli és szóbeli fogalmai:

– Newton I. törvénye
– Kölcsönhatás
– Mozgásállapot, változás
– Tehetetlenség, tömeg
– Inerciarendszer
– Newton II. törvénye
– Erőhatás, erő, eredő erő támadáspont, hatásvonal
– Lendület, lendületváltozás
– Lendületmegmaradás
– Zárt rendszer fizika
– Szabaderő, kényszererő
– Newton III. törvénye
– Erőlökés
– Pontszerű és merev test egyensúlya
– Forgatónyomaték
– Erőpár
– Egyszerű gépek: Lejtő, emelő, csiga
– Tömegközéppont
– Mozgásfajták
– Anyagi pont, merev test
– Vonatkoztatási rendszer
– Pálya, út, elmozdulás
– Helyvektor, elmozdulásvektor
– Egyenes vonalú egyenletes mozgás
– Sebesség, átlagsebesség
– Mozgást befolyásoló tényezők, súrlódás, közegellenállás súrlódási erő
– Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
– Egyenletesen változó mozgás átlagsebessége, pillanatnyi sebessége
– Gyorsulás
– Négyzetes úttörvény
– Szabadesés, nehézségi gyorsulás
– Összetett mozgások
– Függőleges, vízszintes hajítás
– Az egyenletes körmozgás
– Periódusidő, fordulatszám
– Kerületi sebesség
– Szögelfordulás, szögsebesség
– Centripetális gyorsulás
– Centripetális erő
– Rezgőmozgás fizika
– Harmonikus rezgőmozgás
– Kitérés, amplitúdó, fázis
– Rezgésidő, frekvencia
– Csillapított és csillapítatlan rezgések
– Rezgő rendszer energiája
– Szabad rezgés, kényszerrezgés
– Rezonancia
– Matematikai inga
– Lengésidő
– Longitudinális, transzverzális hullám
– Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia
– Visszaverődés, törés jelensége, törvényei
– Beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató
– Polarizáció
– Interferencia
– Elhajlás
– Állóhullám, duzzadóhely, csomópont
– Húrok
– Hangforrás, hanghullámok
– Hangerősség
– Hangmagasság
– Hangszín fizika
– Ultrahang, infrahang
– Munkavégzés, munka
– Gyorsítási munka
– Emelési munka
– Súrlódási munka
– Energia, energiaváltozás
– Mechanikai energia
– Mozgási energia
– Rugalmassági energia
– Helyzeti energia
– Munkatétel
– Energiamegmaradás törvénye
– Konzervatív erők munkája
– Teljesítmény
– Hatásfok
– Az éter fogalmának elvetése, fénysebesség
– Egyidejűség, idődilatáció, hosszúságkontrakció
– A tömeg, tömegnövekedés
– Egyensúlyi állapot
– Hőmérséklet, nyomás, térfogat
– Belső energia
– Anyagmennyiség, mól
– Avogadro törvénye fizika
– Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása
– Folyadékok hőtágulása
– Gay-Lussac I. és II. törvénye
– Boyle-Mariotte törvénye
– Egyesített gáztörvény
– Állapotegyenlet
– Ideális gáz
– Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás
– Hőmozgás
– Termikus, mechanikai kölcsönhatás
– Hőmennyiség, munkavégzés
– A termodinamika I. főtétele zárt rendszerben
– Belső energia
– Adiabatikus állapotváltozás
– Körfolyamatok
– Perpetuum mobile
– Fajhő, mólhő, hőkapacitás
– Gázok fajhői
– Olvadás, fagyás
– Olvadáshő, olvadáspont
– Párolgás, lecsapódás
– Párolgáshő fizika
– Forrás, forráspont, forráshő
– Szublimáció
– Cseppfolyósíthatóság
– Telített és telítetlen gőz
– Jég, víz, gőz
– A víz különleges fizikai tulajdonságai
– A termodinamika II. főtétele
– Hőfolyamatok iránya
– Rendezettség, rendezetlenség
– Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok
– Hőerőgépek
– Hatásfok
– Másodfajú perpetuum mobile
– Elektromos mező
– Elektrosztatikai alapjelenségek
– Kétféle elektromos töltés
– Vezetők és szigetelők
– Elektroszkóp fizika
– Elektromos megosztás
– Coulomb-törvény
– A töltésmegmaradás törvénye
– Az elektromos mező jellemzése
– Térerősség
– A szuperpozíció elve
– Erővonalak, fluxus
– Feszültség
– Potenciál, ekvipotenciális felület
– Konzervatív mező
– Homogén mező
– Földpotenciál
– Töltések mozgása elektromos mezőben
– Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön
– Töltések elhelyezkedése vezetőkön
– Térerősség a vezetők belsejében és felületén
– Csúcshatás fizika
– Az elektromos mező árnyékolása
– Földelés
– Kondenzátorok
– Kapacitás
– Síkkondenzátor
– Permittivitás
– Feltöltött kondenzátor energiája
– Egyenáram
– Elektromos áramerősség
– Feszültségforrás, áramforrás
– Elektromotoros erő, belső feszültség, kapocsfeszültség
– Áramerősség- és feszültségmérő műszerek
– Ohm törvénye
– Ellenállás, belső ellenállás, külső ellenállás
– Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás
– Változtatható ellenállás
– Az ellenállás hőmérsékletfüggése
– Telepek soros, fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
– Az eredő ellenállás
– Félvezetők fizika
– Félvezető eszközök
– Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye
– Hő, mágneses, vegyi hatás
– Galvánelemek, akkumulátor
– Az időben állandó mágneses mező
– Mágneses alapjelenségek
– A dipólus fogalma
– Mágnesezhetőség
– A Föld mágneses mezeje
– Iránytű
– A mágneses mező jellemzése
– Indukcióvektor
– Indukcióvonalak, indukciófluxus
– Az áram mágneses mezeje
– Hosszú egyenes vezető, áram hurok, egyenes tekercs mágneses mezeje
– Homogén mágneses mező
– Elektromágnes, vasmag
– Mágneses permeabilitás
– Mágneses erőhatások
– A mágneses mező erőhatása áram járta vezetőre
– Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető között ható erő
– Lorentz-erő fizika
– Részecskegyorsító berendezés
– Az időben változó mágneses mező
– Az indukció alapjelensége
– Mozgási indukció
– Nyugalmi indukció
– Faraday-féle indukciós törvény
– Lenz törvénye
– Kölcsönös indukció
– Önindukció
– Tekercs mágneses energiája
– A váltakozó áram
– A váltakozó áram fogalma
– Generátor, motor, dinamó
– Pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség
– Váltakozó áramú ellenállások: ohmos, induktív és kapacitív ellenállás
– Fáziskésés, fázissietés
– A váltakozó áram teljesítménye és munkája
– Hatásos teljesítmény
– Látszólagos teljesítmény
– Transzformátor
– Az elektromágneses hullám fogalma
– Terjedési sebessége vákuumban
– Az elektromágneses hullámok spektruma
– Rádióhullámok, infravörös sugarak, fény, ultraibolya, röntgen és gamma sugarak
– Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott
– Thomson-képlet
– Csatolt rezgések, rezonancia
– Dipólus sugárzása, antenna, szabad elektromágneses hullámok
– Terjedési tulajdonságok
– Fényforrás
– Fénynyaláb, fénysugár
– Fénysebesség
– Hullámjelenségek
– A visszaverődés és törés törvényei
– Snellius-Descartes törvény
– Prizma, planparalel lemez
– Abszolút és relatív törésmutató
– Teljes visszaverődés, határszög (száloptika)
– Diszperzió
– Színképek
– Homogén és összetett színek
– Fényinterferencia, koherencia
– Fénypolarizáció, polárszűrő
– Fényelhajlás résen, rácson
– Lézerfény
– A geometriai fénytani leképezés
– Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos)
– Síktükör fizika
– Lapos gömbtükrök (homorú, domború)
– Vékony lencsék (gyűjtő, szóró)
– Fókusztávolság, dioptria
– Leképezési törvény
– Nagyítás
– Egyszerű nagyító
– Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, távcső
– A szem és a látás
– Rövidlátás, távollátás
– Szemüveg
– Az anyag szerkezete
– Atom
– Molekula
– Ion
– Elem
– Avogadro-szám
– Relatív atomtömeg
– Atomi tömegegység
– Az atom szerkezete
– Elektron
– Elemi töltés
– Elektronburok
– Rutherford-féle atommodell
– Atommag
– A kvantumfizika elemei
– Planck-formula
– Foton (energiakvantum)
– Fényelektromos jelenség
– Kilépési munka
– Fotocella (fényelem)
– Vonalas színkép
– Emissziós színkép
– Abszorpciós színkép
– Bohr-féle atommodell
– Energiaszintek
– Bohr-posztulátumok
– Alapállapot, gerjesztett állapot
– Ionizációs energia
– Részecske és hullámtermészet
– A fény mint részecske
– Tömeg-energia ekvivalencia
– Az elektron hullámtermészete de Broglie-hullámhossz
– Heisenberg-féle határozatlansági reláció
– Az elektronburok szerkezete
– Fő és mellékkvantumszám
– Pauli-féle kizárási elv
– Elektronhéj
– Kvantummechanikai atommodell
– Az atommagban lejátszódó jelenségek
– Az atommag összetétele
– Proton fizika
– Neutron
– Nukleon
– Rendszám
– Tömegszám
– Izotóp
– Erős (nukleáris) kölcsönhatás
– Magerő
– Tömeghiány
– Kötési energia
– Fajlagos kötési energia
– Radioaktivitás
– Radioaktív bomlás α-, β-, γ-sugárzás
– Magreakció
– Felezési idő
– Bomlási törvény
– Aktivitás
– Mesterséges radioaktivitás
– Sugárzásmérő detektorok
– Maghasadás
– Hasadási reakció
– Hasadási termék
– Lassítás
– Láncreakció
– Hasadási energia
– Szabályozott láncreakció
– Atomreaktor
– Atomerőmű
– Atomenergia
– Szabályozatlan láncreakció
– Atombomba
– Magfúzió
– A Nap energiája
– Hidrogénbomba
– Sugárvédelem
– Sugárterhelés
– Háttérsugárzás
– Elnyelt sugárdózis
– Dózisegyenérték
– Elemi részek
– Stabil és instabil részecske
– Neutrino fizika
– Szétsugárzás-párkeltés
– A gravitációs mező
– Az általános tömegvonzás törvénye
– A bolygómozgás Kepler-törvényei
– Súly és súlytalanság Nehézségi erő
– Potenciális energia homogén gravitációs mezőben
– Kozmikus sebességek
– Csillagászat
– Fényév
– Vizsgálati módszerek, eszközök
– Naprendszer
– Nap
– Hold
– Üstökösök, meteoritok
– A csillagok
– Tejútrendszer, galaxisok
– Ősrobbanás elmélete
– A táguló Univerzum
– A fizikatörténet fontosabb személyiségei:
Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, Joule, Ampère, Faraday, Jedlik Ányos, Maxwell, Hertz, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, Curie-család, Planck, Heisenberg, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő, Gábor Dénes
– Felfedezések, találmányok, elméletek
– Geo és heliocentrikus világkép
– „Égi és földi mechanika egyesítése”
– Távcső, mikroszkóp, vetítő
– A fény természetének problémája
– Gőzgép és alkalmazásai
– Dinamó, generátor, elektromotor
– Az elektromágnesesség egységes elmélete
– Belsőégésű motorok
– Az elektron felfedezésének története
– Radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása
– Röntgensugárzás
– Speciális relativitáselmélet
– Kvantummechanika
– Az űrhajózás történetének legfontosabb eredményei
– Félvezetők
– Lézer fizika


Négyjegyű függvénytáblázat fizika plusz öt témakörben

Négyjegyű függvénytáblázat fizika plusz öt témakörben


Geogebra link: ITT

Mozaik kiadó oldala: ITT

Üzenet küldés: ITT

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.